Framtidens naturvård

Konferensen med fokus på framtidens naturvård 

 

Biologisk mångfald, tätortsnära natur och grön infrastruktur


Hur förvaltar vi naturen och ökar närheten till naturupplevelser i tätorterna? Här är konferensen som ger dig verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga  grönytor. Utveckla din kompetens, inspireras av andras arbete med att skapa tillgängliga rekreationsytor och lär dig öka den biologiska mångfalden i tätortsnära natur. Ta chansen att utforma framtidens naturvård! 

 

 

Mediepartner:

Tidningen utemiljö

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Så använder du forskning som underlag till ditt naturvårdsarbete
 • Aktuella och framtida utmaningar för naturvården – vad visar forskningen?
 • Förändringar i miljön och hur de påverkar naturvården – hur du tar hänsyn till ekosystem, artmångfald och klimatförändringar
 • Behöver vi omvärdera våra naturvårdsåtgärder inför framtiden och på vilket sätt i så fall?
Göran Sahlén, docent & universitetslektor i biologi, Högskolan Halmstad  
 
Biologisk infrastruktur & vikten av naturvård i samhällsplaneringen
 • Framgångsrik planering kring gröna värden och hur du kan skapa långsiktighet i ditt naturvårdsarbete
 • Hur hanterar du landskapsförändringar och skapar förutsättningar för biologisk infrastruktur?
 • Naturvård i samhällsplaneringen – så kan du resonera när du gör storskaliga infrastrukturplaner
 • Vilka nya arbetsmetoder finns för naturvård och hur tillämpar du dem?
Oskar Kindvall, naturmiljökonsult & docent i ekologi, Calluna AB  
 
Vad innebär grön infrastruktur & hur planerar du för det i praktiken?
 • Hur du identifierar grön infrastruktur och tar fram åtgärder för att stärka gröna värden
 • Gränsöverskridande samverkan mellan myndigheter och kommuner vid planering av grön infrastruktur
 • Grön infrastruktur som stärker naturen och främjar biologisk mångfald – så planerar du mångfunktionellt
 • Naturvård i ett bredare perspektiv – hur du kan resonera kring ekosystemtjänster och klimatanpassningsåtgärder
Maria Thordarson, naturvårdsstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland  
 
Naturvård & människors behov av rekreation – så kan du bevara och utveckla naturvärden
 • Rekreation, friluftsliv och naturvård – hur du kan skapa mervärde för invånarna med naturens bästa i fokus
 • Kompensationsåtgärder för naturvärden vid detaljplanering och exploatering
 • Praktiskt naturvårdsarbete i stadsmiljöer och friluftsområden – vilka slutsatser har vi kommit fram till?
Ingela Gustafsson, enhetschef park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad  
Arkitekturens betydelse för rekreationsområden i stadsmiljön
 • Så utformar du kreativa parkmiljöer i staden och hämtar inspiration från naturen
 • Goda exempel på urbana grönytor i förtätade stadsmiljöer – så kan du tänka nytt i utformningen av parkmiljöer
 • Design av ekosystemtjänster – inspireras av MARELD landskapsarkitekters arbete med ekodesign
Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA & grundare, MARELD landskapsarkitekter AB  
 
Förvaltning & underhåll av naturområden – vilka möjligheter ser vi idag & imorgon?
 • Långsiktig planering och genomförande av skötselinsatser i lokala naturområden
 • Så kan ett framgångsrikt naturvårdsarbete bidra till ett rikt artbestånd i landskapet
 • Östra Järvafältet – så arbetar vi med Sollentunas största naturreservat och förenar rekreativa, kulturhistoriska och ekologiska värden
 • Naturvård över tid – vad vet vi idag och hur ser våra framtidsvisioner ut för de närmaste 5-10 åren?
Rikard Dahlén, naturvårdschef, Sollentuna kommun  
 
Framtidens naturvård – vilka omvärldsfaktorer påverkar naturvård & artskydd?
 • Artskyddsförordningens betydelse för naturvårdsarbetet – hur du bevarar och skyddar växter och djur i tätortsnära skog
 • Så arbetar du långsiktigt och skapar hållbarhet i ditt naturvårdsarbete
 • Utmaningar och möjligheter för framtidens naturvård
Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF  
 
Hållbara naturvårdsplaner för framtiden – framgångsnycklar för ett långsiktigt naturvårdsarbete
 • Grundläggande faktorer för en hållbar naturvårdsplan – så bör du planera
 • Kommunöverskridande naturvård – hur du gör för att engagera andra kommuner
 • Skolan i skogen – vägen från naturvårdsplanen till ett lyckat projekt i praktiken
Christel Guillet, kommunekolog, Nyköpings kommun  
 
Kostnadseffektiv naturvård som förenar virkesproduktion med rekreation & biologisk mångfald
 • Möjligheten att kombinera naturvård med brukande av skogen
 • Effektiva verktyg för utvecklingsarbete och nytänkande – med natur, samhälle och miljö i fokus
 • Så samverkar du över gränserna för bättre rekreationsområden, nya skyddsformer och nya överenskommelser med markägare
Gunnar Lindén, expert biologisk mångfald & naturvård, LRF Skogsägarna  
 
Åtgärdsplanering & naturvård vid exploatering i tätortsnära natur
 • Ekologisk landskapsplanering vid naturresursexploatering – vad är viktigt att tänka på?
 • Åtgärdsplaner vid stadsplanering i Uppsala – exempel från arbete med kompensationsytor
 • Effektiva åtgärder som bevarar och gynnar mångfalden – vad bör du fokusera på?
 • Fjärranalys, öppna artdata och GIS – forskningsnära arbetsmetoder som effektiviserar framtidens naturvård
Lina A. Widenfalk, ekologikonsult, Greensway AB Lina A. Widenfalk 
 
Hur olika intressen och behov kan balanseras – dialog och möten i det praktiska skogsbruket
 • Artskyddsförordningen i praktiken – ett exempel med tjäder i västra Sverige
 • Skogen som arena för integration – allemansrätt på nysvenska 
Lotta Möller, forsknings- och anslagschef, Skogssällskapet   
 

Workshop

Effektiv samverkan för naturvård & grön infrastruktur

Hur kan du arbeta aktivt och systematiskt med naturvård för att skapa och vårda gröna miljöer som bidrar till välbefinnande hos kommunens invånare? Välkommen till en utvecklande workshop som med naturen i fokus ger dig praktiska verktyg för effektiv samverkan och dialog mellan kommunen och medborgarna.

 
Vi går igenom:


• Projektet Urban grönstruktur steg för steg och hur du kan arbeta med översiktsplanering i din kommun

• Möjligheten att levandegöra ett dokument och använda det som ett naturligt verktyg i planeringsprocessen

• Inriktningsmål och strategier för utveckling och säkerställande av grönstrukturer i detaljplanen

• Hur naturvårdsarbetet ger förutsättningar för upplevelser i naturen och främjar biologisk mångfald

• Vilka möjligheter det finns att skapa gröna mellanrum i förtätade stadsmiljöer med naturen och medborgarnas bästa i fokus

Workshopen leds av Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun

 

Christina arbetar med stadsbyggnadsfrågor och fysisk planering i Sollentuna kommun. Dessförinnan arbetade hon på bland annat miljödepartementet och jordbruksdepartementet.

  Christina Leifman

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
4-5 oktober 2017
Workshop
5 oktober 2017
Lokal
Garnisonen-Berzeli Park
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 sept

Fr.o.m.


9 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Isabel Swartling
issw@teknologiskinstitut.se
076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
4-5 oktober 2017
Workshop
5 oktober 2017
Lokal
Garnisonen-Berzeli Park
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 juni

T.o.m.


8 sept

Fr.o.m.


9 sept
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Isabel Swartling
issw@teknologiskinstitut.se
076-527 55 83