Kulturmiljö i samhällsplaneringen

 

Hur får du kulturmiljöfrågor att bli en naturlig del av planeringen?

 

 

Att få kulturmiljöfrågor att bli en naturlig del av planeringen kan vara en utmaning där du behöver skapa rätt förutsättningar och underlag.


Under konferensen inspireras du av experter och kunniga praktiker, du får med dig konkreta tips för hur du tacklar olika utmaningar och har möjlighet att ställa dina frågor och nätverka med andra i branschen.

 

Lär dig bland annat hur du:
• Tillgängliggör kulturmiljöer och dess värde för beslutsfattare
• Tolkar rättsfall om kulturmiljöbedömningar i PBL
• Värderar landskapets kulturmiljövärden

 

Få kunskap om hur du arbetar för att bidra till utvecklingen av värdet i befintliga kulturmiljöer samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning.

 

 

Workshopen leds av:

 

wsp

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Antikvariska planeringsunderlag som projektstöd
& konflikthantering i fysisk planering

 

Exakt program presenteras här inom kort

 

Sören Holmström, plan- och byggnadsantikvarie, Göteborgs stadsbyggnadskontor

 
 
Kulturmiljön som planeringsförutsättning
 • Från kulturhistorisk inventering och kulturmiljöprogram till planeringsunderlag
 • Så använder du dig av kulturmiljöunderlag vid planering och byggnation
 • Hur hanterar du kulturmiljöunderlaget för att lyfta fram kvalitéer?
Lars Rydbom, byggnadsantikvarie, Bohusläns museum  
 
Landskap & kulturmiljövärde i detaljplaneringen
 • Vad bör en bra plan lyfta och vilka landskapsvärden ska du beskriva?
 • Hur värderar du landskapets kulturmiljövärden och när ska dessa komma in i planprocessen?
 • Så skapar du god samverkan mellan länsstyrelse och kommun i kulturmiljöfrågor

Carl-Johan Sanglert, fil dr, miljömålsantikvarie, Länsstyrelsen i
Jönköpings län/RUS

Carl-Johan Sanglert 
 
Gruppdiskussion: Så blir kulturmiljön en naturlig
del i samhällsbyggandet
 • Vad är ett kulturvärde?
 • Hur återställer och levandegör du kulturmiljöer?
 • Hur kan du använda workshops, arrangemang och sociala medier för att sprida kunskap om kulturmiljövård?

Moderator Joakim Forsemalm från Radar Arkitektur och planering

Joakim är doktor i etnologi och arbetar i gränssnittet mellan forskning och praktik vid Radar arkitektur och planering i Göteborg. Han har täta samarbeten med Högskolorna i Halmstad och Malmö och har under det senaste decenniet lett ett större antal dialogprocesser och strategiska samtal kring kunskapande relationer med olika sidor av en bred samhällsbyggnadsbransch. Joakim är också med och utvecklar program och strategi för Göteborgs stadstriennal.

 

 
 
Missa inte!
Metoder & arbetssätt för att hantera
kulturmiljöfrågor i planprocessen
 • Vad krävs för att skapa förståelse och acceptans för att skydda en kulturmiljö i detaljplanen?
 • Så kan en befintlig klassificering och värdering av bebyggelsen få genomslag i planeringen
 • Hur skapar du intresse och förståelse för att hänsyn ska visas för kulturmiljöerna i detaljplanearbetet?
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Borås Stad Fredrik Hjelm 
 
Politiker & kulturarv – hur ökar du förståelsen
& skapar balans mellan ekonomiska & kulturella värden?
 • Hur kan du tillgängliggöra kulturmiljöer och dess värde för beslutsfattare?
 • Förbises kulturmiljöns ekonomiska värde? Ska vi prata mer ekonomi, är det vi som kan ekonomin bäst?
 • Tips på hur du går tillväga för att prata med politiker om kulturmiljöer
 • Hur ser partiernas inre process ut när det gäller att ändra ståndpunkt?

Carin Flemström, ledarmot stadsbyggnadsnämnden, Haninge kommun


Carin har drygt 40 års erfarenhet av socialt arbete där hon
bland annat är ledarmot i översiktsplaneberedningen och
beredningen för framtagande av ett kulturmiljöprogram.

Carin 
 
Hur kan kulturmiljöfrågor hanteras i förhållande
till andra intressen i plan- & byggprocessen?
 • Kulturmiljön som en tillgång vid förtätning och nybyggnation – att vända på ett negativt synsätt
 • Lagstiftningar kring kulturmiljön – vilket stöd finns det att använda i plan- och byggprocessen?
 • Fungerande dialog mellan planerare och exploatör – vad kan du göra för att komma överens angående kulturvärden?
 • Tillvägagångssätt vid svåra avvägningar inom planering, bygglovsprocessen och byggproduktionen – hur kan du göra i praktiken?

Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör,
Wenanders Byrå


Vicki har sedan länge arbetat med kulturmiljövård och varit
verksam på arkitektkontor, länsmuseer och byggnadsvårdcenter.
Hon har bland annat arbetat med kulturhistoriska
värderingar i ombyggnads- och restaureringsprojekt och idag
driver hon sin egen konsultverksamhet.

Vivik 
 
Så skapar du balans i planeringen mellan
kulturmiljö, förtätning & bostadsbehov
 • Hur tar du bäst tillvara stadens kulturmiljöidentitet i samband med olika förtätningsprojekt?
 • Vår bevarande- och utvecklingsplan – konkreta exempel på bygglov sedan antagandet
 • Vikten av att arbeta med kulturmiljö som ett mjukt värde i samhällsplaneringen

Emina Kovacic, stadsarkitekt och avdelningschef, Karlshamns kommun samt Ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur

Emina Kovacic 
 
Att säkerställa kulturmiljöer i detaljplaner och
bygglov – hur regleras kulturmiljöintresset i PBL?
 • Vilka krav kan ställas på beslut- och planeringsunderlag och vilken lagstiftning finns det att ta stöd i?
 • Planbestämmelser och planskrivning – så formulerar och tydliggör du värdet av kulturmiljön i detaljplanen
 • Praktiska exempel och tolkning av rättsfall om kulturmiljöbedömningar i PBL

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

 
 
Så värnar du om befintliga kulturvärden
samtidigt som du skapar nya – praktikfallet Visby
 • Framtagande av detaljplanen för Visby innerstad – utmaningar, lösningar och resultat
 • Kravet på antikvariskt sakkunniga – så arbetar vi
 • Kulturvärden i Visby - hur skyddar vi dem i detaljplanen?
Maria James, regionantikvarie, Region Gotland  
 

Workshop

Att integrera kulturmiljön i samhällsutvecklingen – praktiska arbetssätt

 

Planering och utformning av staden kan innebära stora
utmaningar – inte minst när det handlar om kulturmiljöfrågor.
Hur gör du i praktiken för att värdera och bevara det gamla
samtidigt som du ger plats åt samtida samhällsplanering och
arkitektur?


Metoder & arbetssätt
Under denna workshop varvas föreläsningar, diskussioner och
praktiska övningar som ger dig kunskap och inspiration som du
sedan kan sprida vidare i din verksamhet.


Ta chansen att utveckla din kompetens och få med dig
planeringsverktygen du behöver för att integrera kulturmiljön i
utvecklingen av staden!


Vi går igenom och diskuterar:
• Sociokulturell hållbarhet i stadsomvandling
• Kulturvärden i omvandling av industri- och hamnområden
• Höga hus (och andra förändringar) i riksintresseområden
• Metoder och verktyg: Vad är integrerad platsanalys?
• Planering för kulturmiljövärden i områdesbestämmelser och
detaljplan


Workshopen leds av Mari Ferring, forskare och senior utredare,
WSP Samhällsbyggnad


Mari är fil dr från KTH, Arkitekturskolan och senior utredare vid
WSP Samhällsbyggnad. Hon har lång erfarenhet av planfrågor
relaterade till stadsutvecklingsprojekt och kulturmiljöstrategi,
både som kommunal handläggare, konsult och forskare.
Mari kommer att leda denna workshop om metoder för att
integrera kulturmiljö och andra sociala och kulturella värden i
planeringsprocesser, det vill säga hur värdefull kulturhistoria,
människan och det mänskliga kan lyftas fram. Ta chansen att
diskutera och få ökade kunskaper om hur synsätt, organisation
och process kan integrera kulturvärdesfrågorna i planarbetet

 

wsp                                           marie

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
18-19 oktober 2017
Workshop
19 oktober 2017
Lokal
Scandic Rubinen
Kungsportsavenyen 24, Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


30 jun

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
18-19 oktober 2017
Workshop
19 oktober 2017
Lokal
Scandic Rubinen
Kungsportsavenyen 24, Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


30 jun

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04