Språkstörning & språksvårigheter hos barn & ungaSå skapar du de bästa förutsättningarna för barn & elever med språkstörning & språksvårigheterHur stärker du barn och elever med språkstörning i det sociala samspelet? Hur hänger språkstörning ihop med andra funktionsnedsättningar?

Konferensen är speciellt framtagen för dig vars arbete kretsar kring barn och elever med språkstörning eller språksvårigheter i förskola och skola. Under två inspirerande dagar får du lyssna till ledande experter och ta del av framstående praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter och tips. Efter dagarna har du fått handfasta tips på hur du kan bidra till ökat lärande och framgångsrik språkutveckling hos barn och unga med språkstörning eller språksvårigheter.

Ur innehållet:

• Språkstörning i kombination med flerspråkighet
• Individanpassad och inkluderande undervisning för elever med språkstörning
• Ny definition av språkstörning – vad innebär den?

Varmt välkommen!

Caroline Edeslätt
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF


Tisdag 27 november 2018

Moderator Lena Stagmo inleder konferensen

Lena arbetar som specialpedagog med fördjupning språkstörning på Vårboskolan (årskurs 7–9) i Burlövs kommun. Hon har en bakgrund som chef för centrala elevhälsan i Malmö Stad och har stor kunskap när det kommer till barn och unga med språkstörning och språklig sårbarhet. Lena har även arbetat på Skolinspektionen samt varit rådgivare på SPSM med tal och språk som sitt specialområde. På konferensen är det Lena som guidar oss mellan passen och leder diskussionerna.
   

Så stärker du barn & elever med språkstörning i det sociala samspelet

 • Språkets betydelse i relationer och sociala sammanhang
 • Sociala svårigheter i matsalen och på raster – hur kan du stötta och hjälpa innan och vid dessa tillfällen?
 • Så hjälper du barnet/eleven att stärka sin kommunikativa och sociala förmåga – praktiska tips
 • Barn och elever med språkstörning i större barngrupper/ klasser – praktiska tips på hur du kan stötta och underlätta för dem

Matilda Nordh, legitimerad logoped, Habilitering & hälsa, Frölunda

 
Matilda är medgrundare till Logopedispridarna och har en flerårig yrkeserfarenhet inom barn och unga med språkstörning och stamning. Hon har även en fördjupad kunskap inom språkpedagogiskt arbete i förskola.

 

Anpassade & tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers & barns språkutveckling & lärande

 • Lärmiljöns betydelse för barn och elever med språkstörning
 • Vilka svårigheter kan uppstå för eleven i klassrummet/ lärmiljön och hur hjälper och stöttar du på bästa sätt?
 • Konkreta tips på lärmiljöns utformning

Cecilia Lindberg, specialpedagog, Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning, Stockholms stad

 
Cecilia har en bakgrund som ämneslärare och har flera års erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Hon är även ordförande i Talknuten som är en förening för personer med språkstörning och deras anhöriga.

 

Vinnare av Tal- & språkpriset 2017

Individanpassad & inkluderande undervisning för elever med språkstörning

 • Vad behöver du tänka på när du arbetar med elever med språkstörning?
 • Hur kan du planera och individanpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar och språkliga förståelse?
 • Konkreta tips på hur du kan lägga upp undervisningen för elever med språkstörning
 • Att få till förändring i klassrummet – upplägg och planering för att underlätta elevens språkliga lärande

Jenny Edvardsson, förstelärare i svenska, språkutveckling & IKT, Wendesgymnasiet

Jenny har vid flertalet tillfällen prisats för sitt arbete. År 2017 tilldelades hon t.ex. både Tal- och språkpriset och Svenska Akademins svensklärarpris.
 

 

Digitala hjälpmedel vid språkstörning & språksvårigheter

 • Så kan digitala verktyg användas för att förstärka och kompensera det talade språket
 • Praktiska exempel på digitala verktyg, appar och hjälpmedel som ger resultat vid språkstörning och språksvårigheter
 • Bildstöd och röstläge – praktiska tips för att underlätta kommunikationen

Jenny Edvardsson, förstelärare i svenska, språkutveckling & IKT, Wendesgymnasiet
 

 

Onsdag 28 november 2018


Workshop 9:00 - 12:00

Språkstörning & neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hur kan olika svårigheter påverka varandra?

Det är vanligt att språkstörning förekommer tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD och autism. Därför är det extra viktigt att förstå sambandet och hur de olika svårigheterna hänger ihop samt påverkar varandra. Under workshopen får du ta del av och prova på olika metoder för strategier, anpassningar för målupplevelse och ökad delaktighet.

 • Hur hänger språkstörning ihop med andra funktionsnedsättningar?
 • Vilka stödinsatser kräver de olika svårigheterna och kombinationerna?
 • Att identifiera dessa barn i ett tidigt skede – vilka signaler ska du vara extra uppmärksam på?
 • Vad säger forskningen om sambandet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning?
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus

Julia Andersson, skollogoped, Östtegs skola

Julia arbetar med elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Hon har en vidareutbildning inom specialpedagogik med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har tidigare arbetat inom landstinget med utredning och behandling vid språkstörning samt med läs- och skrivutredningar.
 

 

 

Speciellt inbjuden

Språkstörning i kombination med flerspråkighet
 • Vad innebär en flerspråkig utveckling?
 • Hur kan man skilja mellan en sen andraspråksutveckling och en språkstörning?
 • Hur kan förskola/skola på bästa sätt stötta språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och elever?
 • Vad bör förskola/skola göra när man misstänker att det finns en annan problematik?
Eva-Kristina Salameh, leg. logoped & med. dr.

Eva-Kristina har varit kliniskt verksam i många år och hennes forskningsområde rör språkstörning hos flerspråkiga barn och skolbarn.
 

 

Ta del av aktuell forskning kring språkstörning hos barn & unga
 
Under detta pass får du ta del av några av de områden som är viktiga för dig som arbetar med barn och elever med en sen språklig utveckling.

 • Ny definition av språkstörning – vad innebär den?
 • Språkstörning i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Ta del av nya sätt att bedöma språkstörning
 • Vilken typ av interventioner har visat ge bäst resultat?
Eva-Kristina Salameh, leg. logoped & med. dr.
 Moderator Lena Stagmo summerar & avslutar konferensen
Workshop


Onsdag 28 november 2018


Språkstörning & neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hur kan olika svårigheter påverka varandra?

Det är vanligt att språkstörning förekommer tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD och autism. Därför är det extra viktigt att förstå sambandet och hur de olika svårigheterna hänger ihop samt påverkar varandra. Under workshopen får du ta del av och prova på olika metoder för strategier, anpassningar för målupplevelse och ökad delaktighet.

 • Hur hänger språkstörning ihop med andra funktionsnedsättningar?
 • Vilka stödinsatser kräver de olika svårigheterna och kombinationerna?
 • Att identifiera dessa barn i ett tidigt skede – vilka signaler ska du vara extra uppmärksam på?
 • Vad säger forskningen om sambandet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning?
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus

Julia Andersson, skollogoped, Östtegs skola

Julia arbetar med elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Hon har en vidareutbildning inom specialpedagogik med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har tidigare arbetat inom landstinget med utredning och behandling vid språkstörning samt med läs- och skrivutredningar.
 

Plats & Pris

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Centrala Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


05 okt

T.o.m.


09 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
27-28 november 2018
Workshop
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Centrala Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


05 okt

T.o.m.


09 nov

Fr.o.m.


10 nov
Konferens

4 980 kr
5 580 kr
6 180 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85