Sanering av förorenad mark vid och inför exploatering

Bli säkrare i dina beslutsfattningar vid sanering av förorenad mark 

 

Det finns många avgörande faktorer vid sanering av förorenad mark och vilket beslut som är det rätta är inte alltid helt självklart. Genom en djupdykning i sanering av förorenad mark vid och inför exploatering får du verktygen för att bli säkrare i dina beslutsfattningar, kunna tolka dina provresultat lättare och få kontroll över juridiska aspekter att ta hänsyn till.

 

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter. Att lära om och diskutera alternativa placeringar av schaktmassor, riskerna med bostadsbyggande på förorenad mark och samverkan mellan exploatörer och kommuner kommer att förbereda dig för framtiden.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Problematiken kring provtagningar – vad innebär resultatet?
 • Provtagningsmetodik och riktlinjer du bör följa 
 • Tolkning och betydelse av en provtagning i olika situationer 
 • Framtidsvisioner kring effektiv provtagning
 Petter Wetterholm, miljökonsult, WesCon Miljökonsult  
 
 
Hur ser vi till att det blir tillräckligt rent?
Inre hamn i Norrköping är ett spännande stadsbyggnadsprojekt med många utmaningar samtidigt som det har stor potential att bli en fantastisk ny stadsdel med bostäder, service och andra verksamheter. Ta del av reflektioner från omvandling av ett Brown Fields till Sveriges härligaste stadsdel Inre hamn.

Elke Myrhede, specialist markmiljö, Norrköpings kommun
Elke är markmiljöspecialist vid Stadsbyggnadskontoret i Norrköping sedan 2015 och är också delprojektledare för markmiljön i Inre hamn. Hon har ett förflutet inom konsultverksamhet och Statens geotekniska institut där hon har
ägnat sig åt att göra jord, berg och vatten renare sedan 1989.

 

Läs en intervju med Elke här >

 
 
Sveriges första termiska In-Situ sanering
 • Provtagning och avgränsning
 • Hur kom vi fram till valet av termisk in-situ sanering?
 • Genomförande och uppnådda resultat – vilka slutsatser kan vi dra?
 • Erfarenhetsåterföring – vad bör du tänka på vid termisk sanering?
Nils Rahm, expert miljö & vatten, Geosigma  
 
 
Miljötekniska utredningar som underlag till detaljplan
 • Bygga på gamla industriområden – när i processen behöver markföroreningarna undersökas?
 • Vad är syftet med undersökningarna och vilken ambitionsnivå behövs?
 • De gamla industribyggnaderna som ska bevaras – hur ska de undersökas och bedömas?

Helena Fürst, uppdragsledare förorenade områden , WSP
Helena har drygt 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Sedan mitten av 1990-talet har hon arbetat med miljötekniska utredningar och saneringar, 15 år som konsult på WSP där hon verkar nu och under fem år som handläggare på Naturvårdsverket. Helena har genom åren också arbetat
en hel del med branschens vägledande litteratur och utvecklingsprojekt. Dels på uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, dels som projektledare för Naturvårdsverkets rapporter om att välja efterbehandlingsåtgärd, riskbedömning och riktvärden.

 

 
 
Gruppdiskussion
Vem ansvarar egentligen för arbetsmiljön vid arbete i förorenade områden?

En gruppdiskussion ledd av Anneli Liljemark och Helena Fürst om ansvar och roller i arbete med förorenade områden.

   
 
 
Fjällbo Godsvagnsverkstad – klorerade lösningsmedel på stora djup
 • Undersökningsstrategier som fungerar
 • Planering och genomförande av framgångsrika åtgärdsutredningar

Anneli Liljemark, VD, Liljemark Consulting

 

Vad har du för förväntningar på konferensen?

Jag förväntar mig att få lyssna till intressanta kompetenta föredragshållare. Dessutom hoppas jag på aktiva deltagare som bidra till intressanta diskussioner.

 

Vilka anser du är de största utmaningarna inom sanering av förorenad mark?  

En av de största utmaningarna vi har i branschen som jag ser det masshantering. Hur kan vi på ett effektivt sätt utföra åtgärder för att minska risker för människor och miljön utan att behöva transportera och hantera större volymer jordmassor än nödvändigt.

 

Vad anser du är de största möjligheterna inom sanering av förorenad mark?

Om vi kan få ett mer riskbaserat tänkande kan vi spara stora resurser för företagen och samhället som ska bekosta åtgärderna.

 

Varför ska man komma på konferensen och lyssna till ditt talarpass? Vad får åhörarna med sig?

Jag kommer att berätta om ett intressant projekt med stora utmaningar i föroreningssituation och förutsättningar för åtgärder. 

 

 
 
 
Skapa en god samverkan mellan exploatörer, myndigheter & kommuner gällande saneringsarbete
 • Fördelar och möjligheter vid samverkan kring saneringsarbete
 • Verktyg för att skapa ett framgångsrikt och hållbart samarbete
Helena Hellgren, projektchef, NCC  
 
 
Tillsyn & erfarenheter från exploatering i förorenade områden
 • Markföroreningar – inte endast inom gamla industriområden
 • Roller, ansvar och vikten av att beakta markföroreningar tidigt i exploateringsprojekt
 • Överskottsmassor – så har vi hanterat det på rätt sätt för att skapa en resurs
 • Åtgärdsmål och hur du säkerställer markens lämplighet på kort och lång sikt

Erika Sjödin, miljöhandläggare, Sundsvalls kommun
Erika är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör och har arbetat med förorenade områden sedan 2001. Hon arbetar idag med samordning och tillsyn av förorenade områden på miljökontoret i Sundsvalls kommun. Erika har tidigare arbetat som konsult inom förorenade områden, infrastruktur och avfall.

 
 
 
Prioritering av åtgärdsalternativ – riskvärdering som beslutsunderlag
 • Var finns riskvärderingen i efterbehandlingsprocessen?
 • Riskvärderingen som miljöanpassningsprocess
 • Vilka kriterier ska vägas in när åtgärdsalternativen värderas?
 • Hur ska kriterier viktas i värderingen?
Erica Tallberg, senior miljökonsult, WesCon Miljökonsult  
 

Workshop

Juridisk fördjupning kring sanering av förorenad mark

 


Att fastställa var eller hos vem efterbehandlingsansvaret av förorenade fastigheter eller marker hamnar har under många år varit stående frågor inom miljörättens område. Länsstyrelserna har kommit fram till att det finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige som är i behov av sanering men vems är ansvaret? Ofta rör det sig om gamla försyndelser, där kanske ingen går att ställas till svars. Praxis inom området utvecklas ständigt och nya rättsfall tillkommer hela tiden. 

 

Delta på workshopen för att ta del av olika exempel och rättsfall som förtydligar vilken rättspraxis som gäller i olika situationer. Du får en fördjupad genomgång av rättsområdet med det ansvar och de begränsningar som gäller i dag. Största fokus kommer att ligga på den senaste utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya rättsfall.


Workshopen leds av Stefan Rubenson, jurist, Advokatfirman Åberg & Co


Stefan är hovrättsjurist och arbetar som Senior Advisor vid Advokatfirman Åberg & Co. Han har tidigare arbetat 15 år med miljölagstiftning vid Miljödepartementet därav åtta år som chef för Miljödepartementets rättsavdelning. Stefan är en erfaren och efterfrågad föreläsare inom miljö-, plan- och byggrätt och har även författat flera böcker inom ämnet.

 

  stefan 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

076 527 55 27

llov@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Workshop
7 december 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist

076 527 55 27

llov@teknologiskinstitut.se