Planhandläggardagarna 2018

Konferensen för dig som jobbar som planhandläggare!

 

Nu är det återigen dags för den stora mötesplatsen Planhandläggardagarna!


Med ett uppdaterat program är konferensen skräddarsydd för dig som planhandläggare. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till inspirerande praktikfall och expertanföranden och ta del av verktyg och kunskap för hur du kan hantera aktuella utmaningar och frågeställningar.

 


Konferensen belyser bland annat:

 • Vilka krav som kan ställas på beslut- och planeringsunderlag samt vilken lagstiftning det finns att ta stöd i
 • Hur du kan hantera konflikter mellan kvalitéer i de offentliga miljöerna
 • På vilket sätt du kan anpassa planeringen för dagvatten utifrån ett förändrat klimat

 

Låt konferensen bli en mötesplats för nya idéer där du får hämta inspiration och nätverka med kollegor.

 

Varmt välkommen!
Veronika Westermark
Projektledare

 

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 13 juni 2018

 

Moderator

Susann är utbildad civilingenjör på KTH med inriktning lantmäteri, mark- och fastighetsteknik. Hon har framförallt arbetat statligt och var tidigare projektledare på Banverket. Sedan flera år tillbaka arbetar hon som planhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm där hon bland annat samordnar ärenden som rör Stockholmsförhandlingen, handlägger detalj-, väg- och järnvägsplaner samt utvecklar dialogformen ”tidiga planeringsdialoger” mellan kommuner och länsstyrelsen. Susann tror att vägen fram till långsiktiga hållbara lösningar är genom att planera utifrån devisen att ingen aktör äger ensam frågan.

   
 
 
PBL i planprocessen – utfall i aktuella rättsfall
 • Praktiska exempel och tolkning av rättsfall
 • Vilka faktorer är avgörande för domarna och hur ska informationen tillämpas efteråt?
 • Vilka krav kan ställas på beslut- och planeringsunderlag och vilken lagstiftning finns det att ta stöd i?
Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- & miljööverdomstolen  
 
 
Diskussion & frågestund med Mark- & miljööverdomstolen – PBL i planprocessen

Här får du chansen att diskutera och få svar på just dina frågor kring aktuella rättsfall och PBL.
Skicka gärna in dina frågor i förväg till vwe@teknologiskinstitut.se.

   
 
 
Att arbeta med flexibla & specifika planer för snabb planering & kvalitet
 • Praktiska tips för att skapa en smidig och effektiv planprocess
 • Skillnader i planer och arbetsprocesser då kommunen är markägare och inte – utmaningar och lösningar
 • Vår beslutsprocess och organisation för att skapa kvalité – tips för planering och exploatering enligt Örebromodellen

Patrik Kindström, avdelningschef planeringsavdelningen, Örebro kommun
Frida Hammarlind, enhetschef detaljplan, Örebro kommun

 
 
 
Passet rankat 4,6 av 5,0!
Arbeta dig fram till plankartan på bästa sätt
 • Hur bör du tänka och praktiskt gå till väga när du upprättar en plankarta som fungerar i praktiken?
 • Vilka bestämmelser bör du ha med och vilka bör du undvika?
 • Effekter av ett genomtänkt och noggrant arbete med plankartan och hur det påverkar planprocessen

Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter

 

Läs en intervju om Kalles bästa tips och erfarenheter här >

Kalle 
 
 
Hur hanterar du dagvatten i detaljplaneringen? – PBL, Miljöbalken & lagen om allmänna vattentjänster

Ta del av Älmhult kommuns praktiska arbete med dagvattenhantering i planeringen och hör om både framgångar och utmaningar utifrån aktuell lagstiftning.

 • Vilka krav kan du ställa och vilka bör vara inkluderade i detaljplanen och i plankartan?
 • Vad kan du reglera och vad kan du inte reglera?
 • Från övergripande nivå till planskede – hur kan du tänka i dagvattenfrågan?
 • Hur delas ansvaret kring dagvatten?
Henrik Johansson, stadsarkitekt, Älmhults kommun Henrik 
 
 
Från översiktsplan till detaljplanering – så binder du ihop processen på bästa sätt
 • Så gör du förarbetet i översiktsplanen för att få en smidig detaljplanering
 • Exempel på planarbete då kommunen inte är markägare – ta del av våra tips för att lyckas
 • Att arbeta med plankonsulter – framgångsfaktorer och utmaningar i planeringen för en liten kommun

Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

 

Läs en intervju om Lindas erfarenheter här >

 
 
 
Avvägningen mellan förtätning & andra intressen i planprocessen – hur går du tillväga i praktiken?

Lyssna till White Arkitekter som delar med sig av konkreta exempel på hur några av stadsplaneringens intressekonflikter kan hanteras.

 • Sol- och dagsljus i den täta staden – hur kan du kontrollera att dagsljuskraven uppfylls?
 • Exempel på avvägningar mellan grönytor och exploatering

Siri Lönnroth Himmelman, planeringsarkitekt, White arkitekter
Gustav Fornwall, planeringsarkitekt, White arkitekter

 

Läs en intervju om Siri & Gustavs arbete här >

SiriGustav 
 

 

Torsdag 14 juni 2018

 

Hantering av intressekonflikter i detaljplaner – hur bör du gå tillväga?

Karlshamn kommun har en ambition att se kulturmiljöfrågor som en kvalitetsmärkning snarare än en belastning i planprocessen. Ta del av deras arbete med att tidigt lyfta in och profilera kulturmiljön i detaljplane- och bygglovsprocesser samt hur de hanterar intressekonflikter under planarbetet.

 • Vilka avvägningar kan du göra?
 • Hur kan du hantera konflikter mellan kvalitéer i de offentligamiljöerna?
 • Hur kan vi belysa kulturmiljöfrågan genom översiktsplan, detaljplan och i bygglovssammanhang?
 • Vilka målgrupper är extra viktiga när vi arbetar för att höja intresse för kulturmiljöfrågor?

Emina Kovacic, stadsarkitekt & avdelningschef, Karlshamns kommun samt Ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur

 

Läs en intervju om Eminas erfarenheter här >

Emina Kovacic 
 
 
Hur planerar du för dagvatten i den förtätade staden?

Utifrån ett VA-perspektiv delar Tobias med sig av sin erfarenhet av långsiktig hållbar dagvattenhantering i den täta staden och vad du bör tänka på för att lyckas.

 • Konkreta tips för utformning av dagvattenlösningar i stadsmiljöer
 • Så anpassar du planeringen för dagvatten utifrån ett förändrat klimat
 • God samverkan mellan kommunens enheter och förvaltningar i dagvattenfrågan – hur skapas det?

Tobias Wieforss, VA-ingenjör, WSP Sverige

 

 Läs en intervju med Tobias här >

Tobias 

 
 
Planbestämmelser – hur bör de utformas för att fungera i praktiken?
 • Så går du tillväga för att avgöra vilka planbestämmelser som är lämpligast för en ny detaljplan
 • Hur fungerar olika planbestämmelser i praktiken?
 • Exempel på vanligt förekommande planbestämmelser som du bör undvika
Mikael Ström Remin, planhandläggare, Malmö Stad Mikael 
 

Workshop

Plankarta & planbestämmelser – hur kan du hantera knepiga frågeställningar & krav i detaljplaneprocessen?

 

För att lyckas med din planläggning och med regleringen av plankartan behöver du veta hur du ska behandla frågeställningar som uppkommer under planprocessens gång. Hur bör du tänka när det gäller reglering av plankartan i förhållande till bullerförordningen? Hur kan du resonera gällande önskemål om att producera flexibla planer och hur kan du skapa allmänna platser av hög kvalité?


Välkommen på en interaktiv & fördjupande workshop!

 

Eftermiddagen varvas med föreläsning och gruppsamtal där du tillsammans med kollegor diskuterar aktuella frågeställningar som du ofta stöter på under ditt planarbete. Du får ta del av andras utmaningar och framgångsfaktorer och har möjlighet att lyfta dina funderingar.

 


Vi diskuterar:

 • Buller – bullerförordningen och reglering i plankartan
 • Flexibla planer – möjligheter och fallgropar
 • Allmänna platser – avvägningen mellan kvalitet och kvantitet


Vi bryter för fika under passet


Workshopen leds av Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter


Rådhuset Arkitekter är ett planeringskontor som funnits i 20 år och har stor erfarenhet av arbete i alla skeden av planprocessen. Kalle är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska högskola och har under de 8 år som han arbetat på Rådhuset Arkitekter upprättat ett mycket stort antal detaljplaner för både privata kunder och kommuner. Han har erfarenhet av komplexa planarbeten och god kunskap om plan och
bygglagen.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 juni 2018
Workshop
14 juni 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


6 april

T.o.m.


18 maj

Fr.o.m.


19 maj
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
13-14 juni 2018
Workshop
14 juni 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


6 april

T.o.m.


18 maj

Fr.o.m.


19 maj
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04