LSS- dagarna 2018

Håll dig uppdaterad med det senaste kring juridik, bemanning och bedömningar inom LSS!

 

Optimera din arbetsroll & bemöt brukarnas individuella behov på bästa sätt

 

Välj mellan två spår: Handläggare eller Chef

 

Som chef eller handläggare inom LSS har du en viktig och ibland avgörande roll i personers liv. Det är ett stort ansvar att bemöta brukarnas individuella behov på bästa sätt och du ställs ofta inför komplexa utmaningar där rättssäkra bedömningar och budget ska balanseras. För att optimera din arbetsroll är det därför viktigt att vara uppdaterad inom det senaste kring juridik, bemanning och bedömningar.

 

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska kunna förbereda dig för framtiden! 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Moderator: Susanne Larsson, Södertälje kommun

 

Susanne arbetar med verksamhetsutveckling i Södertälje kommun och driver ett forskningsprojekt med brukarinflytande i fokus. Hon har även skrivit flertalet böcker kring LSS, inom vilket hon utbildat och handlett i många år. Under konferensen är det Susanne, som utifrån sin gedigna kunskap, guidar oss mellan talarpassen och leder diskussionerna.

 

 

   
 

Onsdag 28 november 2018

 

 

Vilka har rätt att påverka inom LSS?
 • LSS – med tonvikt på makten
 • Makt att kunna påverka – för både brukare och personal
 • Ta verksamheten vidare med förståelse och kunskap
Susanne Larsson, kommundoktorand, Södertälje kommun  
 
 
Senaste nytt om LSS-utredningen & hur du tolkar lagen rätt
 • LSS-utredningen – vilka förändringar ser ut att föreslås och vad kommer förslagen innebära i praktiken?
 • Tolkar Högsta förvaltningsdomstolen LSS rätt?
 • Hur kan du tolka LSS rätt? – Tolkningsverktyg och praktiska exempel

Elisabeth Langran, jurist, Juristfirman Elisabeth Langran

Elisabeth är jurist och har arbetat som förbundsjurist och ombudsman inom Riksförbundet FUB och Länsförbundet FUB i Stockholms län. Hon har författat ett antal rapporter angående rättsläget inom LSS samt sammanställt en rapport om den ekonomiska situationen för personer med utvecklingsstörning.

 
 
 
Individens behov i centrum – IBIC
 • Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
 • Hur kan ett nationellt fackspråk användas för att beskriva individens behov?
 • Hur kan IBIC-processen stärka möjligheten till självbestämmande, delaktighet och god kvalitet?
Erik Wessman & Johan Hansson, utredare, Socialstyrelsen  
 
 
Så arbetar du framgångsrikt med pedagogiskt kognitivt stöd
 • Strategier och kunskap som avgörande faktorer för att skapa gynnsamma förutsättningar för brukarna 
 • Hur kan du skapa goda möjligheter för personer inom LSS att kunna förstå och bli förstådda?
 • Konkreta tips på strategier och digitala hjälpmede
Linn Johnels, musikterapeut & pedagog, Göteborgs stad  
 
 
Forskning, kunskapsläge & framtidsvisioner inom LSS
 • Ta del av den senaste forskningen inom LSS
 • Det aktuella kunskapsläget och vart vi vill nå
 • Pågående forskning kring målgruppen & begrepp inom LSS
 • Framtidsvisioner och utvecklingsmöjligheter
Jenny Wallentin, utbildare & handledare inom socialt arbete  
 

 

Torsdag 29 november 2018

 
Välj mellan två spår!

 

Spår: Chef

 

Engagemang & kreativitet för en självorganiserad verksamhet
 • Framgångsrikt värdegrundsarbete för personlig utveckling hos brukare och personal
 • Praktiska exempel på strategier som ger goda resultat
 • Narrative och resursfokus – olika verktyg i utvecklingsarbetet

Tomas Hedin, enhetschef Boende Kvartetten, Göteborgs stad

Tomas arbetar sedan drygt tio år tillbaka som enhetschef och leder Göteborgs enda intraprenadverksamhet inom funktionshinder.

 

 

 

 

Resan mot framtidens LSS-kommun – så har vi arbetat med kompetensförsörjning & attraktiva arbets- & levnadsmiljöer för brukare & personal
 • Bäst på att bli bättre – så bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete
 • Rätt personal för rätt verksamhet – så skapar vi en attraktiv verksamhet för både brukare och personal
 • Så skapar vi förståelse för brukarnas behov hos politikerna

Charlotte Palmborg, verksamhetschef social- & omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

 

Siv Pettersson, enhetschef gruppboende, social- & omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

 
 
 
Flexibel verksamhet som passar den enskilde brukarens behov – så arbetar vi för att lyckas
 • Hur prioriterar vi bland verksamhetens många behov?
 • Brukarperspektiv från den dagliga verksamheten – Urban Engman medverkar
 • Så skapar vi en blomstrande verksamhet med knappa resurser
 • Hantera chefskapet i en flexibel men samtidigt stabil verksamhet – tips och guldkorn
Christina Jansson & Eva Engman, enhetschefer, Älvsbyns kommun  
 

 

Spår: Handläggare

 

Inverkan på alla nivåer – från brukare till politiker
 • Hur kan infrastruktur för delaktighet byggas?
 • Vad förändras när personer med LSS-beslut tar tillbaka makten över sina egna liv?
 • Kan funktionshindersrörelsen och politiker komma överens och vad blir följderna?

Eva Christiernin, socialdemokratisk ordförande, Uppsala kommun

Eva arbetar för omsorgsnämnden och har sedan 2015 arbetat offensivt med att säkra delaktighet och inflytande på alla nivåer, från vardag till politisk ledning.

 
 
 
Gränsdragning mellan LSS & SoL i politik & praktik
 • LSS som en del av Socialtjänstlagen – vilka är det skilda intentionerna mellan lagarna?
 • Exempel på rättssäkerhetsbrister i LSS-utövning när skillnaderna inte upprätthålls
 • Vad krävs för en rättssäker myndighetsutövning enligt LSS?

Barbro Lewin, med. dr., funktionshinderforskare, Uppsala universitet

Barbro har tidigare varit föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet. Hon har även skrivit boken För din skull, för min skull eller för skams skull? som handlar om LSS och bemötande.

 
 
 
Skapa delaktighet & inflytande med det bästa för den enskilda individen som mål
 • Om något fungerar – gör mer av det
 • Om något inte fungerar – gör något annat
 • Om det inte är trasigt – laga det inte

Madelene Bjelkenhoff, enhetschef, Landskrona stad

My Erdfelt, verksamhetsutvecklare, Landskrona stad

 
 

Fördjupning

 

   

Rättssäkra dina LSS-insatser – juridik & lagtolkning i praktiken

 

Är dina insatser rättssäkra nog? Vet du hur du ska tolka lagstiftningen? Är du säker på hur du ska ställa dig till LSS-utredningen? Arbetet inom LSS kräver ofta att du ska vara uppdaterad inom det senaste kring både insatser och komplexa lagstiftningar. Brukarna förväntar sig att dina beslut är välgrundade, rättssäkra och att du förmedlar insatserna lugnt och säkert.

 

Fördjupningen ger dig en djupdykning i juridiken kring gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning inom LSS för att du ska bli ännu säkrare i dina handlingar. Ta tillfället att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist. Vi går igenom de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha kunskap om. Efter denna eftermiddag kommer du vara redo med hands-on kunskaper som gör din verksamhets insatser mer rättssäkra.

 

Du får fördjupa dina kunskaper inom:

 

• LSS-insatserna och deras särskilda villkor enligt förarbeten och modern praxis

• Gränsdragning mot SoL och HSL i teori och praktik

• Vilket inflytande den enskilde individen har vid utformning av insatsen

• Personkretsarna – hur du uppnår en rättssäker bedömning

• Handläggning och effektiv dokumentation kring LSS-insatser

• Viktiga bedömningskriterier vid personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna

• Vad föräldraansvar, makeansvar och samboansvar innebär i praktiken

• Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vi reder ut var gränsen går

• Hur LSS-utredningen påverkar dig i ditt arbete

 

 

Fördjupningen leds av Finn Kronsporre, jurist, JP Infonet Förlag

 

 

Finn är specialiserad inom socialrätt och har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framförallt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare som även höll i fördjupningen på förra årets konferens. I år är han tillbaka med det allra senaste som påverkar dig i din roll.

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
28-29 november 2018
Fördjupning
29 november 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


14 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Tid & plats

Konferens
28-29 november 2018
Fördjupning
29 november 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


14 sep

T.o.m.


26 okt

Fr.o.m.


27 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27