Landskapsarkitektdagarna 2018

Succékonferensen Landskapsarkitektdagarna är tillbaka!

 

Landskapsarkitektdagarna 2018

– årets mötesplats inom grön & hållbar stadsutveckling

 

Årets konferens för dig som arbetar mot en grönare och mer hållbar stadsutveckling fokuserar på de växande utmaningar som ett klimat i förändring och allt tätare städer för med sig. På Landskapsarkitektdagarna 2018 får du konkreta råd, verktyg och metoder av experter från akademin samt av ledande miljökonsulter. Du får även ta del av viktiga lärdomar genom inspirerande praktikfall från olika kommuner som har utmärkt sig inom hållbar planering.

 

Du får bland annat:

 • Fördjupade kunskaper inom hur du värnar och utvecklar gröna värden redan i översikts- och detaljplaneringen
 • Konkreta exempel på effektiva lösningar för en framtidssäkrad dagvattenhantering
 • Inspiration och råd för hur du tillämpar ekosystemtjänster som främjar hälsa och biologisk mångfald
 • Möjlighet att se hur man har arbetat kring dessa frågor, och mycket mer, på plats i Norra Djurgårdsstaden

 

 

Varmt välkommen!

Michael Linnell

Projektledare 

 

 

Utställare:

          

 

 

 Mediapartner:                                             Samarbetspartner:

Utmiljö                  

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 9 oktober

 

 

Hur kan du arbeta för att betona vikten av grönplanering tidigt i stadsplaneringsprocessen?
 • Vilka är de viktigaste aktörerna?
 • Konkreta metoder för hur du argumenterar för gröna värden på bästa sätt
 • Exempel på hur olika kommuner har arbetat – lär dig undvika de vanligaste fallgroparna
Lena Brunsell, landskapsarkitekt LAR/MSA & hållbarhetsstrateg, Ekologigruppen Lena 
 
 
Dagvattenhantering i den förtätade staden – lösningar & tillvägagångssätt som fungerar
 • Intensivare och mer frekventa skyfall – hur kan ökade mängder vatten tas om hand och renas i en alltmer förtätad stad?
 • Nyckelfaktorer för hur du säkrar staden mot översvämningar och skred
 • Så hänger planeringen av dagvattenhantering ihop med andra utmaningar
 • Lär dig nyttja framgångsfaktorer och undvika vanliga fallgropar
Marika Palmér Rivera, miljö- & vattenstrateg, Ekologigruppen  
 
 
Produktpresentation!
Design för alla – möblering i offentlig miljö
 • För vem utformar vi den offentliga miljön?
 • Designprinciperna som ger målgruppen rätt lösningar
Johan Brengesjö, produktchef, Slottsbro  
 

 

Speciellt inbjuden

Förtätning av staden – hur ser den ut & hur får du det gröna värdet att bevaras?
 • Den nödvändiga balansen mellan täthet och rymlighet i den gröna staden
 • Fyra grundläggande skalor av grönt i våra städer
 • Hur ser den hållbara gröna infrastrukturen ut?

Per G Berg, Professor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala


Per är en av Sveriges mest framstående personligheter inom hållbar stadsutveckling och har publicerat flertalet böcker, artiklar och filmer om hållbara lokalsamhällen. Han fick år 2016 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins pedagogiska utmärkelse för sina nationella och internationella insatser inom hållbar stadsutveckling. Per leder sedan nio år en framgångsrik forskningsgrupp inom funktionell förtätning vid SLU Uppsala.

Per G Berg 
 
 
Gröna värden, trygghet & närhet i fokus för framtidens Gävle

Gävle är en stad i snabb förändring. Nyligen passerades 100 000 invånare och nu står man inför stora statliga infrastruktursatsningar som ytterligare stärker stadens attraktionskraft. Därtill utsågs Gävle till näst bästa miljökommun år 2017 av tidningen Aktuell Hållbarhet. Under detta pass får du som deltagare inspireras av arbetet som lett fram till utmärkelsen, med tonvikt på miljöstrategiska program och hållbar förtätning.

 

Klara Wirdby, samhällsbyggnadsstrateg, Gävle kommun
Anna-Karin Gävert, landskapsarkitekt LAR/MSA, Gävle kommun

 
 
 
Ekosystemtjänster som främjar biologisk mångfald & god hälsa – praktiska exempel
 • Projektet BiodiverCity: Inspireras av Malmö stad och deras arbete med grön innovation i den urbana miljön
 • Hur kan du arbeta med produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald?
 • Ta del av nya möjligheter för biologisk mångfald när vi lämnar sedummattan
Annika Kruuse, projektledare Biodivercity, Malmö stad  
 

 

Mingel

Missa inte möjligheten att runda av konferensens första dag genom nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.
 
   
 

 

Onsdag 10 oktober

 

 

Planering för mångfald & gränsöverskridande mötesplatser

 • Så skapar Karlshamns kommun en trivsam, tillgänglig och inkluderande miljö längs Mieån – ta del av våra lärdomar och framgångar
 • På vilket sätt bör du förhålla dig till exkluderande design? – konkreta råd och exempel på socialt ansvarstagande
 • Se inspirerande exempel på hur arbetet med mångfald i det offentliga rummet sett ut internationellt
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun Emina Kovacic 
 
 
Så får du träden att trivas & leverera värden
 • Komplex stadsbyggnad kräver komplext trädbestånd – exempel på lovande träd för skiftande stadsmiljöer
 • Urbana växtbäddar är mer än bara AMA-jord och biokol – så tar du hänsyn till jordens viktigaste egenskaper
 • Så förstår du trädens egna strategier och hur de påverkar etableringsskötseln

Passet leds av Johan Slagstedt, landskapsingenjör & markprojektör, Markkompaniet Syd


Johan är utbildad landskapsingenjör vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och har länge intresserat sig för träd och vegetationsbyggnad i urbana miljöer. Han är idag delägare, konsult och markprojektör på Markkompaniet Syd och medverkar i undervisning samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid SLU i Alnarp.

 
 
 
Så klimatanpassar vi stadsmiljön med mångfunktionella ytor
 • Vilka typer av lösningar implementerar vi för största möjliga nytta?
 • Så planerar vi mångfunktionella miljöer som är tillgängliga, trygga och hälsofrämjande
 • Ta del av konkreta råd och exempel från projektet C/O City

C/O City är ett Vinnovafinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprofilering av Norra Djurgårdsstaden. Syftet med projektet är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag samt att ta fram lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplaneringen.

Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad

 

Studiebesök

Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden

Separat bokningsbart

 

Under denna fullspäckade eftermiddag leds du som deltagare på en inspirerande rundvandring i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Här får du en unik inblick i de mest aktuella och utmanande delarna i projektet – från planering till anläggande och drift. Du får ta del av viktiga erfarenheter och lärdomar samt diskutera och ställa de frågor som du brottas med i din verksamhet.

 

Vi går bland annat igenom:

 • Hur grönplanering och gestaltning har givits och bibehållit hög prioritet genom hela planerings- och byggnadsprocessen
 • System för dagvattenhantering och beredskap för skyfall – vilka lösningar har implementerats och varför? 
 • Så har vi skapat robusta urbana ekosystem som kan hantera störningar och förändringar
 • Mångfunktionella ytor i en tät stadsdel – vilka lösningar har implementerats och varför?
 • Vad har fungerat mindre bra ur driftsynpunkt – vilka lärdomar har vi tagit under projektets gång?

 

Studiebesöket leds av Gösta Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stockholms stad

 

      

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
9-10 oktober 2018
Studiebesök
10 oktober 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se

076-527 55 26

 

Tid & plats

Konferens
9-10 oktober 2018
Studiebesök
10 oktober 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


14 sep

Fr.o.m.


15 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell

mlin@teknologiskinstitut.se

076-527 55 26