Kulturmiljö i samhällsplaneringen

 

 

Bidra till en levande kulturmiljö

 

Att på ett naturligt sätt få in kulturmiljöfrågorna i samhällsplaneringen kan vara en utmaning. Missar din kommun era guldkorn eller saknas kunskapen kring den snåriga juridiken?


På konferensen Kulturmiljö i samhällsplaneringen får du kunskapen du behöver för att bidra till utvecklingen av värdet av en levande kulturmiljö samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning. Du får även chansen att möta kollegor från hela landet och får lyssna till både experter och framgångsrika praktikfall från andra kommuner som delar med sig av sina praktiska erfarenheter. Få med dig rätt verktyg och ta del av nya arbetssätt som ger dig mer kunskap och inspiration till att arbeta praktiskt och göra kulturmiljöfrågorna till en naturlig aspekt av planeringen.

 

Lär dig mer om:

 • Landskapets kulturvärde i detaljplaneringen
 • En besöksnäring & kulturmiljö som går hand i hand
 • Hållbar kultur & stadsutveckling

 

Varmt välkommen!

Sandra Rosenlind, Projektledare

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
En kulturmiljö som skyddas & bevaras – trots behovet av att användas & utvecklas
 • Så arbetar vi med att bevara och utveckla Vallentuna kommun
 • Vallentunas kulturmiljöwebb – ett digitalt heltäckande underlag
 • Hur kan du arbeta med kulturmiljön som en resurs?
 

Eleonor Åberg, kommunantikvarie, Vallentuna kommun
Eleonor arbetar med inriktning mot utåtriktad verksamhet och ansvarar för de områden som ingår i bland annat Vallentuna bildarkiv och kulturmiljöwebben. Hon arbetar även med de besöksvärda kulturmiljöerna i Vallentuna kommun.


Isa Lindqvist, kommunantikvarie, Vallentuna kommun
Isa arbetar som kommunantikvarie med inriktning mot fysisk planering. I sitt dagliga arbete svarar hon på frågor kopplade till bygglov och kulturhistoriska värden. Isa deltar även i detaljplaner, rådgivande byggnadsvård till allmänheten och tar fram kulturhistoriska underlag.

eleonor åberg

 

Isa Lindquist 

 
 
 
En besöksnäring & kulturmiljö som går hand i hand – samarbetet som gynnar din kommun
 • Vad betyder besöksnäringen för Sverige och vad är kulturens roll i den?
 • Så arbetar Borås för att utveckla staden och dess miljöer så det blir intressant för invånarna och besökarna

Linn Uggerud, projektledare, Svensk turism
Helena Ransjö Alcenius, VD, Borås TME

 
 
 
 
Juridik – vilka rättsliga möjligheter finns det för att kunna bevara kulturmiljön & utveckla samhället i din kommun?
 • Så kan du arbeta med skyddsbestämmelser och rivningsförbud i detaljplaneringen
 • Vilka möjligheter har fastighetsägare att ställa krav på ekonomisk ersättning?
 • Verktygen du behöver för att våga tillämpa lagreglerna i din kommun utan att det blir kostsamt

Eidar Lindgren, tekn. lic. & universitetsadjunkt, KTH
Eidars ämnesområde är lagstiftning om markanvändning och byggande. Han arbetar i första hand med svenska plan- och bygglagens regler om detaljplanering, bygglov, bevarande samt miljöbalkens bestämmelser om riksintressen och strandskydd. Tidigare arbetade han på Lidingö kommuns miljö- och stadsbyggnadskontor och tillämpade dessa regler i praktiken.

Eidar Lindgren 
 

 

Missa inte!

Dokumentation & uppföljning av byggnadsinventeringar & underlag om stadens kulturhistoria
 • Forskningsprojektet ”40 år senare” – vad har hänt sedan de första byggnadsinventeringarna?
 • Så har vi arbetat med dokumenterande fotografering som metod för att synliggöra förändring och tydliggöra kulturmiljövärden i planeringen
 • Hur tillgängliggör vi inventeringarnas resultat och ökar användbarheten i planeringen?
 • Att dölja, ta bort eller lyfta fram stadens kulturhistoriska årsringar – det kamouflerade Domushuset

Marie Odenbring Widmark, antikvarie & enhetschef, Västarvet
Marie har stor erfarenhet av kulturmiljöarbete på regional nivå och har tidigare arbetat med frågor kring odlingslandskapets kulturvärden och jordbrukets bebyggelse. Idag arbetar hon med genomförandet av flera satsningar på regionala kunskapsöversikter, samverkansprojekt, nätverk och fortbildningar.


Carina Carlsson, bebyggelsesantikvarie, Västarvet

Marie 

Catarina

 
 
Diskussionsforum
I grupp diskuterar vi hur kulturmiljön blir en naturlig del i samhällsbyggandet och delar med oss av våra egna erfarenheter
 • Vad är ett kulturvärde?
 • Hur kan du använda sociala medier, arrangemang och workshops för att sprida kunskap om kulturmiljövård?

Under ledning av moderatorerna Marie Odenbring WidmarkCarina Carlsson

 
 
 
 
Kultur & hållbar stadsutveckling – så fångar du en plats själ
 • Hur kan du arbeta strategiskt med kultur inom hållbar stadsutveckling?
 • Så arbetar Uppsala med placemaking-aktiviteter som verktyg vid utvecklingen av en plats
 • Case: Lindängen, ett bostadsområde som uppmärksammats för problem med kriminalitet – så kan målade pianon stärka gemenskapen och sprida glädje

Anna Sommardal, projektledare, Uppsala kommun
Anna är projektledare för platsutveckling och arbetar med så kallade placemaking-aktiviteter och event. Hon är Fil kand. i samhällsplanering och har en masterexamen i hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning vid Malmö högskola och SLU i Alnarp.

Anna 
 
 
Direkt från verkligheten!
Att värna om det historiska kulturvärdet i samband med det stora behovet att skapa en ny modern stadsmiljö
 • Kulturmiljön som en belastning eller som en värdeskapande drivkraft – så väljer du rätt synsätt
 • Case: Arkeologiska fynd i Kalmar kommun – utgrävningen av det medeltida torget
 • Den ovanliga konstnärsrollen i planprocessen – så påverkar samarbetet projektet och vad är viktigt att tänka på?

Anna Wyn-Jones Frank, landskapsarkitekt & studiochef, Tengbom
Stefan Larsson, arkeolog, Statens Historiska museer
Päivi Ernkvist, konstnär & projektledare, Stockholm


 
 
 
 
Kulturvärden i plan & bygglagen – så blir ditt arbete enklare med rätt verktyg & kunskap
 • Så kan du skapa goda samarbeten med fastighetsägarna – möjligheten att undvika konflikter
 • Hur blir en kulturmiljö med kommunal identitet som varumärke gynnsam för handeln och småföretagen?
 • Politiska möjligheter och begränsningar – hur hårt ska bebyggelsen styras?
 • Case: Höganäs kulturvärden – så har kommunens arbete kring plan och bygglagen gett resultat och framgång

Henrik Ranby, stadsantikvarie & universitetslektor, Göteborg
Henrik har arbetat i branschen i 30 år och är bebyggelseantikvarie, docent i konstvetenskap och universitetslektor i Kulturvård vid Göteborgs universitet. Han har arbetat inom kommunal kulturmiljövård, stadsplanering och har specialiserat sig på skånsk bebyggelse. Henrik har publicerat ett flertal böcker i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen som han genom sina erfarenheter som stadsantikvarie har beskrivit i boken Henriks byggnadsvård (2014).

Henrik Ranby 
 

 

Speciellt inbjuden

Landskapets kulturvärde i detaljplaneringen
 • Vilka är landskapets värden och hur värderar du dom?
 • Hur kommer landskapsperspektivet in i plan- och byggprocessen?
 • Så kan du arbeta med kulturmiljöfrågor ur ett landskapsperspektiv
 • Så skapar du god samverkan mellan länsstyrelse och kommun i kulturmiljöfrågor

Carl-Johan Sanglert, fil dr, miljömålsantikvarie, Länsstyrelsen Jönköping

 
 

Workshop

Praktiska arbetssätt för att förena kulturmiljön med den moderna utvecklingen av staden & nya synsätt på kulturella värden


En del kulturmiljövärden är skyddade som riksintresse medan andra kvaliteter i miljön är utpekande i kommunala planer. I samhällsplaneringen måste du förhålla dig till kulturmiljön som kvalitet och värde i samband med exploateringar, men hur går
du tillväga?


Kulturmiljö – metodik & praktik
Under denna workshop guidas du mellan kulturmiljövärden och krav på kvalitet som utvecklas i planeringens kunskaps och planeringsunderlag. Tillsammans tittar vi närmare på kulturbegreppet i två statliga utredningar gällande synliggörandet av ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Under workshopen kommer vi kombinera korta fallstudier med gruppdiskussioner.


Du får lära dig:

 • Hur du ska förhålla dig till kulturmiljöfrågor i planeringen
 • Planering och begränsningar för områden av riksintresse inom kulturmiljövård
 • Verktyg och metoder för hur du skapar tillägg som påverkar upplevelsen av kulturmiljövärden
 • Hur du bör agera vid exploateringar för att kulturmiljövärden ska kunna bli en resurs i planeringen
 • Vilka underlag som är relevanta och hur använder du dem i samhällsplaneringen
 • Nya sätt att se på exploateringar och kulturmiljövärden i statliga utredningar


Workshopen leds av: Magnus Rönn, arkitekt, Kulturlandskapet
Magnus är verksam inom Kulturlandskapet och Nordisk Förening för Arkitekturforskning. Sin arkitektexamen tog han år 1980 vid Chalmers-Arkitektur och är sedan 1998 docent vid KTH. Han är även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordisk Arkitekturforskning och har skrivit flera böcker och artiklar om begreppet kvalitet och tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad.

 

Magnus Rönn

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 dec

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-522 55 04