Attraktiv omvandling av hamn- eller industriområde

 

Vad gör ett omvandlingsprojekt lyckat?

 

Oavsett storlek är omvandlingsprojekt utmanande och innebär stora krav på alla involverade. Vad gör ett omvandlingsprojekt lyckat? Hur bör du arbeta för att skapa goda förutsättningar och en tillgänglig stadsdel?

 

Under Attraktiv omvandling av hamn- eller industriområden får du lära dig mer om hur du genomför en attraktiv funktionsomvandling och hur du lyckas med din planering. Du får ta del av erfarenheter från olika projekt och höra vad som har fungerat i praktiken och inte.  

 

Konferensen belyser bland annat:

 • Vad som krävs för att bygga ett bra exploaterings- och markanvisningsavtal
 • Hur du omvandlar området till en levande och mångfaldig blandstad
 • Vad du kan göra för att skapa god kommunikation kring saneringsarbetet

 

Varmt välkommen!

Veronika Westermark

Projektledare 

 

Mediepartner:

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Moderator Clas Asphage
 

Clas är utbildad civilingenjör inom väg och vatten och är sedan en tid tillbaka enhetschef på hamnavdelningen på Ramböll i Göteborg. Han har erfarenhet från omvandlingsprojekt i
Helsingborg och Varberg där fokus legat på konstruktioner av kajer, helheten i projektet och tekniska lösningar.

 

   
 
 

Keynote speaker

Lyckad stadsomvandling i en mindre kommun – exemplet Arvika
 • Vad utmärker ett framgångsrikt omvandlingsprojekt?
 • Så går du vidare i projektet när nyckelpersonen eller energin går ur projektet
 • Hur skiljer sig olika intressenters intressen åt och hur hanterar du det?
 • Så bör du tänka när du omvandlar ett hamnområde till ett nytt offentligt rum

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt MSA/LAR, Sweco Architects
Thorbjörns arbeten har blivit prisbelönade både i Sverige och utomlands. Vid sidan av sitt arbete på Sweco arkitekter är han professor vid SLU Ultuna samt ledamot för Kungliga Konstakademin.

Torbjörn
 
 
Detaljplanearbetet kring Universitetskajen – så hanterade vi oro & motstånd kring hamnomvandlingen
 • Exploaterings- och markanvisningsavtal – hur bygger du ett bra avtal och får ihop det med tidsplan samt planering?
 • Avtalsprocess med exploateringsingenjörer – erfarenheter, tips och råd
 • Vårt arbete med fastighetsägarna – så har vi lyckats få ner kostnaderna och lösa parkeringsfrågan
Mattias Andersson, huvudprojektledare, Kalmar kommun mattias 

 

Läs om Mattias erfarenheter här >

Hur gör du gestaltning & utformning av stadsomvandlingsområdet för att ligga på rätt ekonomisk nivå?

Omvandlingen av Inre hamnen i Sundsvall låg länge på sparlåga men har nu utvecklats till ett prioriterat projekt. Lär dig hur en mellanstor kommun har gått tillväga och använt sina resurser
för att gestalta området samt hur det påverkat stadsbilden.

 • Hur kan du gestalta och planera omvandlingsområdet på bästa sätt?
 • Så kan du behålla etablerade verksamheter som finns i området under byggnationen
 • Erfarenheter, tips och råd – vad har vi lärt oss som du kan dra nytta av i ditt projekt?
Claes Rogander, planarkitekt, Sundsvalls kommun Claes
 
 
Föroreningar i marken – hur sanerar du på ett effektivt & smart sätt?

Ta del av omvandlingen runt Munksjön, med inriktning på Skeppsbron där det nu pågår en undersökning av det förorenade området.

 • Så hanterar du saneringen under en längre tid
 • Hur ska du ta ställning till vart och hur mycket du ska sanera?
 • Så skapar du en god kommunikation om saneringsprojektet mellan alla olika parter
 • Utmaningar nu och i framtiden

Fredrik Svärd, miljöingenjör, Jönköping Kommun

 

 
 
Speciellt inbjuden
Lyckade omvandlingsprojekt – så går du till väga & planerar

Föredraget hålls på engelska

Aalborgs hamn har utvecklats till en levande stadsdel med aktivitetsytor, bostäder och parker. Hör hur processen har sett ut och ta lärdom från både utmaningar och framgångsfaktorer.

 • Vårt arbete med spatial planning och investment – vision, strategi och plan
 • Hur lyckades vi skapa en levande blandstad med stor mångfaldighet?
 • Utvecklingsplanerna för Stigsborg Havnefront, det nyaste projektet i Aalborg – så ska vi gå tillväga
 • Så har vi hanterat organisation och samordning i omvandlingsprojektet – process och arbetssätt
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg kommun Peder
 
 
Så hanterar du organisation & samordning av ett omvandlingsprojekt – process & arbetssätt

Sorgenfri är ett centrumnära industriområde där ett fokus har varit att skapa en stadsmiljö med variation i bebyggelse, funktion, ägande, människor, aktiviteter och verksamheter.

 • Samordningen av fastighetsägare – hur såg det ut i praktiken?
 • Utmaningarna kring småskalig fastighetsindelning – för- och nackdelar
 • Kulturverksamhet och kulturmiljö – så har vi arbetat och bevarat för att ge området sin identitet
Ted Gustavsson, planarkitekt, Malmö stad  
 
 
Så omvandlar du ett sunkigt industri- eller hamnområde till en ny attraktiv stadsdel
 • Vår process för att ta fram rätt material och synka alla utredningar under omvandlingsprojektet – utmaningar och lösningar
 • Så lyckades vi möjliggöra omvandlingen trots tuffa förutsättningar
 • Ansöka om planeringsbesked från Länsstyrelsen – våra erfarenheter sedan 1 juli

Elin Solvang, plan- & byggchef, Strömstad kommun

 

 
 
 
Miljösatsning, sanering & översvämningsproblematik – hur hanterar vi
frågorna & vad finns det för lösningar?

Under passet får du höra om omvandlingen av Dockan i Lindholmshamnen. Ta del av hur Skanska satsat på klimatsäkring i projektet och hur de hanterar utmaningar som; sanering av marken och skydd mot översvämningar.

 • Så ser vår plan ut för vattenskydd och hantering översvämningar
 • Innovativa miljösatsningar – vilka lösningar har vi använt?
 • Klimatsmart sanering av markföroreningar – så gjorde vi i praktiken
Rikard Gustavsson, projektutvecklare , Skanska  
 
 
Hur planerar du för en bra övergång & kopplar ihop stadsomvandlingsområden med den övriga staden?
Omvandlingsprojektet Sjöstaden i Trelleborg har medverkat i arkitekttävlingen Europan. Lyssna till Trelleborg kommuns resonemang kring olika tävlingsbidrag och vad som varit viktigt att lyfta fram för att kunna lyckas med omvandlingsprocessen.
 • Stora omvandlingsprojekt i etapper – så hanterar du projekt med ett långt tidsperspektiv
 • Arkitekttävlingen Europan – resultat och exempel på olika utformningsalternativ
 • Så kommer hamnen kopplas ihop med övriga staden – illustrationer och resonemang

Charlotte Hägg Reader, delprojektledare Sjöstaden, Trelleborg kommun

Charlotte
 
 
Från industrikaj till bostadsbebyggelse – hur går du tillväga i praktiken?

Under föredraget får du lära dig hur du hanterar omvandlingsprojekt som involverar kajer. Passet kommer utgå från omvandlingen av H+ i Helsingborg och åtgärder som gjorts för att stabilisera kajen och skapa en bättre stadsmiljö.

 • Vad bör du tänka på för att lyckas med omvandlingen av kajer?
 • Vanliga misstag och hur du löser dem
 • Hur underhåller du kajen på bästa sätt?
 • Faktorer som avgör om kajen ska vara kvar eller rivas

Michael Säf, byggnadsingenjör, Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare som brinner för att inspirera nytänkande lösningar som kommer samhälle till nytta.

 
 

Workshoptext

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 december 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
6-7 december 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


6 okt

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04